Грошовий потік інвестиційної діяльності

Грошовий потік інвестиційної діяльності ( англ. Cash Flow From Investing Activities, CFI). Альтернативна назва – “Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності”, показник також фіксується у формі No3. Визначається, відповідно, як різниця між надходженнями коштів та їх витрачанням від інвестиційної діяльності. Надходженнями від інвестиційної діяльності є: поступлення готівки від реалізації необоротних активів, довгострокових фінансових вкладень; інших аналогічних послуплень, більше тут.

В частині виплат складається з: витрачань коштів на придбання основного капіталу; платежів по довгострокових фінансових вкладеннях; інших аналогічних виплат.

Грошовий потік фінансової діяльності
Грошовий потік фінансової діяльності (англ. Cash Flow From Financing Activities, CFF). Альтернативна назва: “Чистий рух коштів від фінансової діяльності”. Розраховується як різниця між надходженнями і витратами фінансової діяльності. Надходженнями фінансової діяльності вважаються: позики чи кредити, отримані на довгостроковий чи короткостроковий період; залучення акціонерного і пайового капіталу через випуск акцій, облігацій; інших аналогічних надходжень.

У частині виплат фінансовий грошовий потік складається з: повернення тіла кредиту чи позики, виплат дивідендів та інтересів власників; інших короткострокових вкладень.

Валовий грошовий потік
Це сума додатного та від’ємного грошового потоку за всіма видами діяльності. Зазначимо, що в зарубіжній літературі валовий грошовий потік (дослівний переклад Total Cash Flow або Gross Cash Flow) є ще однією назвою чистого грошового потоку. Практичного використання валовий грошовий потік як сума додатного та від’ємного грошового потоку у зарубіжному фінансовому та вартісному аналізі не має.

Додатній грошовий потік
Додатній (позитивний, вхідний) грошовий потік (Сash Inflows) – сукупність грошових поступлень за всіма видами діяльності.

Від’ємний грошовий потік
Від’ємний (негативний, вихідний) грошовий потік (Сash Outflows) – сукупність грошових витрат підприємства за всіма видами діяльності.

Чистий грошовий потік
Чистий грошовий потік (Net Cash Flow, NCF; Total Cash Flow, TCF; Gross Cash Flow, GCF; Cash Flow, CF) – різниця між додатнім та від’ємним грошовим потоком, зміна наявних готівкових та безготівковних грошових коштів за період.

Традиційний грошовий потік
Традиційний грошовий потік (cash earnings, дослівно готівковий прибуток від чистого грошового потоку). Даний грошовий потік включає фінансову та інвестиційну діяльність, які відображається у звіті про фінансові результати, але не включає фінансову та інвестиційну діяльність, що впливає на зміну вартості активів. Мова іде про амортизаційні відрахування. Даний показник досить часто обчислюється для вимірювання грошових потоків, оскільки він виділяє операційний дохід. Це свого роду потужність грошових надходжень від операційної діяльності підприємства. Дані кошти підприємство може використати для трьох цілей: реінвестувати в бізнес, погасити борги, повернути акціонерам через дивіденди або викуп.

Вільний грошовий потік
Вільний грошовий потік (Free Cash Flow, FCF). Це кошти, які залишаються на підприємстві в результаті операційної діяльності та інвестицій в основний капітал. Фактично це та частина грошового потоку, яка залишається інвесторам. Грошовий потік формується двома видами грошових потоків – вільного грошового потоку для кредитора і вільного грошового потоку для власника бізнесу (інвесторів). Основним джерелом для визначення даних грошових потоків є звіт про прибутки та збитки або звіт про рух грошових коштів.

Види грошового потоку у просторі – 10
Грошові потоки по підприємству в цілому
Будь-яке підприємство в процесі своєї діяльності займається різними видами робіт, у результаті яких відбувається процес генерування коштів в різних формах. Всі ці роботи можна класифікувати за різними ознаками, вони виконуються різними центрами відповідальності. Грошові потоки по підприємству в цілому – це сукупний потік усіх видів коштів (їх надходження чи витрачання у русі) що генерується на всіх рівнях підприємства в результаті усіх видів діяльності. Даний вид грошового потоку говорить про загальне вартісне вираження продуктивності підприємства.